Bảng chữ cái Hiragana và Katakana Bài 25 Bài 24 Bài 23 Bài 22 Bài 21 Bài 20 Bài 19 Bài 18 Bài 17 Bài 16 Bài 15 Bài 14 Bài 13 Bài 12 Bài 11 Bài 8 Bài 10 Bài 9 Bài 7 Bài 6 Bài 5 Bài 4 Bài 3